Lepsze spojrzenie na migrację journalingu

Jeśli chcesz przenieść swój journaling lub archiwum journalingu na platformę Microsoft 365, stajesz przed poważnym wyzwaniem — nie istnieje przecież konwencjonalna skrzynka pocztowa w systemie journalingu. Oznacza to, że potrzebujesz rozwiązania, które będzie zgodne z warunkami świadczenia usług firmy Microsoft.

Transvault umożliwia dzielenie dużych archiwów journalingu na kilka oddzielnie obsługiwanych wirtualnych skrzynek pocztowych. Dzięki temu do migracji pojedynczej skrzynki pocztowej można zastosować wiele wątków przetwarzania, co znacznie przyspiesza zadanie migracji.

Twoje dane archiwalne są migrowane do platformy Microsoft 365, dzięki czemu są w pełni zgodne z zasadami przechowywania danych, strukturą danych i praktykami zbierania elektronicznych materiałów dowodowych firmy Microsoft. Wszystko to oznacza, że przestrzegana jest polityka licencyjna firmy Microsoft.

Pełna analiza wiadomości journalingu oznacza, że przed rozpoczęciem przetwarzania można podejmować świadome decyzje dotyczące tego, co należy migrować. Obejmuje to możliwość migracji również nieaktywnych skrzynek pocztowych w celu zapewnienia przechowywania i elektronicznego wykrywania wiadomości e-mail osób, które już nie pracują w firmie.

Wszystkie informacje będą w pełni dostępne dla procesów eDiscovery, w tym informacje o odbiorcach BCC, członkach list dystrybucyjnych, wiadomościach wysłanych „w imieniu” itp. Ryzyko przypadkowego wykluczenia wszelkich starszych danych z procesów eDiscovery jest wyeliminowane.


Dostępne opcje migracji journalingu do Microsoft 365

Prosta migracja journalingu

Prosta usługa migracji journalingu może służyć do migracji istniejących dzienników do jednej lub kilku „udostępnionych skrzynek pocztowych” na platformie Microsoft 365.

Transvault zapewnia pełny łańcuch kontroli i szczegółowe audyty wymagane w przypadku migracji danych audytowych. Rekonstruujemy również wiadomości e-mail do formatu „zwykłego użytkownika” i dbamy o to, aby kluczowi odbiorcy BCC i listy dystrybucyjnej byli zachowywani i widoczni w procesie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych na platformie Microsoft 365 jako metadane wiadomości e-mail.

Opracowana we współpracy z firmą Microsoft funkcja Compliance Time Machine (CTM) w Transvault Migrator oferuje wyjątkową usługę, która jest rozwiązaniem o zerowym ryzyku migracji archiwum journalingu na platformę Microsoft 365 w taki sposób, że rekordy poczty elektronicznej są:

  • Kompletne i w pełni dostępne dla procesów eDiscovery, w tym obejmują odbiorców BCC, członków listy dystrybucyjnej, wiadomości wysłane „w imieniu” itp.
  • Zbieżne z modelami zgodności i danych firmy Microsoft oraz zasadami licencjonowania skrzynek pocztowych.
  • Dokładnie rozmieszczone w indywidualnych skrzynkach pocztowych audytorów (custodians), aby zapewnić, że wszystkie wymagane skrzynki pocztowe zostaną uwzględnione w ramach przyszłych działań związanych z procesami eDiscovery.
  • Bezpiecznie i niezawodnie przenoszone, z pełnym, możliwym do wykazania łańcuchem kontroli audytowej.

Zaawansowana migracja journalingu

Indeksacja journalingu on-premise

Jeśli Twój system journalingu jest bardzo duży, możesz zdecydować się na przechowanie go on-premise, w lokalnych zasobach informatycznych.

W takim przypadku możesz skorzystać z funkcjonalności dostarczanej przez Transvault, aby zindeksować jego zawartość i wyeliminować potrzebę zarządzania i utrzymywania dedykowanych systemów archiwizacji journalingu (np. Enterprise Vault Discovery Accelerator).