Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dataqualis S.A. w Warszawie, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000702870, NIP: 5213801241, REGON: 368704871, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 100.000,00 zł, dalej jako Dataqualis.

 

Kontakt

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dataqualis można skontaktować się pod dostępnym pod adresem e-mail: info@dataqualis.pl

 

Kategorie danych osobowych

 

Dataqualis przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: Imię, Nazwisko, numer telefonu i email, w razie potrzeby numer dowodu osobistego lub paszportu.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

 

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Dataqualis w następujących celach:

przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”,

wykonania ciążących na Dataqualis obowiązków prawnych, takich jak obowiązki podatkowe, wystawianie i przechowywanie faktur (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);

ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami drugiej Strony w związku z Umową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Udostępnienie danych osobowych

 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Dataqualis:

podmiotom i organom, którym Dataqualis jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

dostawcom usług (m.in. zewnętrznej firmie księgowej, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

obowiązywania Umowy zawartej z Dataqualis, a po jej zakończeniu, na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych dane będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Dataqualis w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Dataqualis, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Przysługujące prawa

 

W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. 

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Dataqualis prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po stronie Dataqualis wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Pani/Panu interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku Dataqualis nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Źródło pochodzenia danych i przekazywanie danych poza obszar EOG 

 

Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Kontrahenta, w imieniu którego Pani/Pan działa w związku z realizacją zawartej przez Dataqualis Umowy lub którego jest Pani/Pan pracownikiem.

Dataqualis korzysta z usług dostawców, m.in. w zakresie wsparcia informatycznego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield albo Komisja Europejska wydała decyzję, że te państwa zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez Unię Europejską.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.